NU OOK ELKE ZONDAG OPEN - 13U TEM 17U

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art.1: Algemene bepalingen

De online shop van Wearable, een eenmanszaak op het adres Gontrodestraat 171, 9050 Gentbrugge (België), met het BTW- Nummer BE 0641.680.338 biedt haar klanten de mogelijkheid om via de webwinkel www.wear-able.be kleding, accessoires en sieraden online aan te kopen.

Art. 2: Aanvaarding

Het gebruik van de website www.wear-able.be en het plaatsen van een bestelling op de website betekent dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt. Deze overeenkomst wordt gemaakt van zodra de bestelling ontvangen wordt. De voorwaarden van de overeenkomst kunnen enkel gewijzigd worden wanneer er expliciet akkoord gegaan is door Claudia De Baets, eigenaar en oprichtster van de eenmanszaak Wearable.

Art. 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro, inclusief BTW en eventuele administratieve kosten. Vervoerskosten zijn exclusief de verkoopsprijs en worden extra aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het Belgische BTW tarief. De eenmanszaak Wearable neemt geen verantwoordelijkheid betreffende de adviesprijs die door leveranciers aan Wearable meegedeeld werd. Wearable behoudt dan ook elk recht om verkoopsprijzen te wijzigen. Klanten zullen weliswaar steeds de verkoopprijs moeten betalen die vermeld wordt op het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt en die bijgevolg vermeld staan in de bevestigingsmail.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art.4: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wearable is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wearable is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wearable.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Wearable.

De eenmanszaak Wearable is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Art. 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het wear-able.be assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van wear-able.be . Enkel gegevens die geregistreerd worden door Wearable en de bevestigingsmail kan het bewijs vormen van de transactie en communicatie die plaats gevonden heeft tussen beide partijen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BANCONTACT, MISTER CASH, PAYPAL.

Nadat de betaling ontvangen is krijgt de klant een bevestigingsmail. Wanneer de betaling geweigerd wordt door de bank van de klant, wordt de geplaatste bestelling automatisch geannuleerd. Klanten verbinden zich dan ook tegenover Wearable dat ze gewettigd zijn om met één van de bovenstaande betalingsmethoden de betaling uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening verbonden aan de kredietkaart of de bancontactkaart om de betaling te voltooien.

De betalingsgegevens worden verwerkt via Mollie. Hierdoor wordt de veiligheid van de betaling verzekerd. Betalingen verlopen door middel van software van Mollie, pionier in online betalingen.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wearable.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wearable te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art.7: Levering

Bestellingen worden afgeleverd op het leveringsadres dat door de klant opgegeven is en volgens de voorwaarden die bij aankoop gestipuleerd worden. De leveringstermijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de bevestigingsmail gestuurd is. In het geval dat de klant een levering weigert of wanneer incorrecte leveringsgegevens ingevuld worden, zullen de goederen op de kosten van de klant bewaard worden of opnieuw verzonden worden. Indien de klant het artikel niet meer wenst, verwijzen we naar de voorwaarden om de bestelling te verzaken, zie artikel 9 (Verzakingstermijn).

Art.8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Er wordt verondersteld dat de klant telkens na ontvangst de goederen onmiddellijk controleert.

Gedurende deze periode verbindt Wearable zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Wearable behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Wearable (zie artikel 11). Hierna zal de klant op de hoogte gebracht worden van enige verdere procedure. De klant kan bijgevolg de artikels terug bezorgen aan het in artikel 1 vermelde adres. Verzendingskosten van een teruggestuurd artikel zullen steeds op de kosten van de klant zijn.

Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, sleet, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Art.9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Wearable mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Wearable en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen op het adres vermeld in artikel één.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Art.10: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Art. 11: Klantendienst

De klantendienst van Wearable is bereikbaar op het telefoon­nummer +32 (0)476 45 17 92 of op [email protected]

Art. 12: Privacy

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wearable of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met bovenstaande intellectuele rechten van Wearable. De inhoud van de website, inclusief intellectuele rechten van derden, mag uitsluitend gebruikt worden nadat Wearable hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Wearable verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van wear-able.be toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, dan kan men zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief en kan men regelmatige updates vinden op de blog van wear-able.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Wearable bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Wearable uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.